ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА АУТОБАЙ

Данни за Администратора:

„АУТОБАЙ“ ООД, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 206711367 e администратор на лични данни с основен предмет на дейност:

Търговия с автомобили и други превозни средства; разработване и продажба на цифрови информационни продукти и системи за управление на информация; разработване, покупка и продажба на електронни информационни продукти и системи за управление и предоставяне на информация; поддържане и актуализиране на бази данни; сделки с недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти; сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, включително покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първичен, обработен или преработен вид, вътрешно и външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на стоки, суровини, материали и съоръжения; хотелиерство и ресторантьорство; търговско представителство (без процесуално); посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми, физически и юридически лица в страната и чужбина; организиране на туристическа дейност в страната и чужбина; транспортна, спедиционна и складова дейност; комисионна търговия; реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки; рекламна и консултантска дейност и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Данни за контакт с „АУТОБАЙ“ ООД, ЕИК 206711367:

Държава: България

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Суха Река”, ул. „Ботьо Петков” № 65

Телефон:

Ел. поща:

Личните данни, които събираме и обработваме от вас, в качеството на наш клиент, са:
Категория лични данни:
Имена, единен граждански или друг номер, националност, e-mail и телефонен номер
Потребителско име, данни за вход и парола, IP адрес
„АУТОБАЙ“ ООД не обработва специални категории данни.
„АУТОБАЙ“ ООД обработва данни:
 -  получени от субекта на данни, включително предоставени от субекта документи;
-  получени автоматично за Вашия компютър (включително, ако е налице, IP адрес, операционна система и вид браузър)
 
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
Регистрация в портала;
Идентификация на потребител;
Сключване на споразумение за предоставяне на посреднически услуги между „АУТОБАЙ“ ООД и потребителя;
Предоставяне на исканите услуги;
Отговор на запитвания, въпроси и жалби;
Използване на потребителския профил;
Изпращане на маркетингови съобщения.

 Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
За целите на сключване и/или изпълнение на договор според общите условия на платформата;
На база Вашето съгласие за изпращане на рекламни съобщения.
Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните: Изпълнение на договорните ни взаимоотношения и вменената ни отговорност от действащото българско законодателство във връзка с осъществяваната дейност.

Предаване на личните данни на трети страни
Всички лица, на които „АУТОБАЙ“ ООД предоставя лични данни, спазват изискванията на Регламент 2016/679 и приложимите писмени споразумения, анекси и договори, сключени с „АУТОБАЙ“ ООД във връзка с обработването на лични данни, като са длъжни да предприемат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

„АУТОБАЙ“ ООД се ангажира да не предава лични Ви данни на трети лица извън ЕС или на международна организация, без предварително да получи Вашето съгласие.

„АУТОБАЙ“ ООД счита за необходимо да Ви уведоми, че за целите на обработването на личните Ви данни използваме информационни системи за организиране на база данни, като поддръжката и IT-обслужването на приложения към тези системи се осъществява от трети (външни) лица.

Използване на „Cookies”
„АУТОБАЙ“ ООД счита за необходимо да Ви уведоми, че за целите на използването на услуги посредством електронната страница (www.autobuy.bg ). „АУТОБАЙ“ ООД използва „Cookies” („Бисквитки”). Политика за бисквитките описва този процес по-детайлно тук.

 Период на съхраняване на данните
„АУТОБАЙ“ ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от  сроковете, установени в законовите и подзаконовите нормативни актове на действащото трудово, данъчно и осигурително законодателство, за съблюдаването на които Дружеството е съставило График за съхранение и унищожаване на данни. Данните ще бъдат съхранявани в съответствие с утвърдена Процедура за съхраняване и унищожаване на данните.

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:
имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „АУТОБАЙ“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
имате право да поискате от „АУТОБАЙ“ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
имате право да поискате от „АУТОБАЙ“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
имате право да поискате от „АУТОБАЙ“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
когато сте оттеглил своето съгласие;
когато сте възразил срещу обработването,
когато обработването е незаконосъобразно;
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
имате право да поискате от „АУТОБАЙ“ ООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по друг начин. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „АУТОБАЙ“ ООД;
имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим нова Декларация за поверителност на личните данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.


Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган в Република България - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) или до надзорен орган в държавата-членка на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, в случай че считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679.
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез „АУТОБАЙ“ ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „АУТОБАЙ“ ООД.