ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОДАЖБИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА AUTOBUY

1. ПРЕДМЕТ

1.2. Настоящите Общи условия представляват общите условия за ползване на www.autobuy.bg като платформа за продажба на моторни превозни средства и провеждане на онлайн аукциони на автомобили, които уреждат правилата за ползването на www.autobuy.bg („Платформата“), включително възможност за сключване на договор за покупко-продажба след успешно приключила сделка за покупко-продажба и/или успешно приключил аукцион.
1.2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите на платформата за онлайн аукциони на автомобили, предоставена от www.autobuy.bg, и администратора на уебсайта на Платформата, включително по отношение на предлагането, наддаването за и продажбата на всички автомобили от каталога на Платформата.

1.3. Осъществявайки достъп до уебсайта на Платформата, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и приемате изцяло условията описани в тях, които във всеки един случай са обвързващи за Вас.

2. ДАННИ ЗА АУТОБАЙ ООД

2.1. Данни за дружеството: „АУТОБАЙ“ ООД, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 206711367 (наричано по-долу „ Autobuy“), със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Суха Река”, ул. „Ботьо Петков” № 65, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Суха Река”, ул. „Ботьо Петков” № 65.
2.2. Дружеството администрира електронна платформа за продажба на моторни превозни средства, чрез електронната страница www.autobuy.bg (наричана за краткост „Платформата“).
2.3. Можете да се свържете с Дружеството на следния е-мейл адрес: autobuy.bg@gmail.bg  тел.: 0894660447; 089782569.
Длъжностно лице по сигурността на информацията: е-мейл:
Длъжностно лице по защита на личните данни: е-мейл:
2.4. Продавач в Платформата може да е всяко лице, което предлага стоки и има сключено съответно споразумение за това с Autobuy.
2.5. Купувач/ Купувач-наддавач  в Платформата може да е всяко лице, което поръчва стоки и/или участва в аукцион публикуван в Autobuy.

3. ДЕФИНИЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ:

3.1. „Аукцион/Търг“ означава виртуален електронен търг на моторни превозни средства (МПС) от затворен тип с явно наддаване в реално време за определения срок на провеждане на съответния Аукцион.
3.2. „Стока“ – означава моторните превозни средства (МПС), които се предлагат на Платформата.
3.3. „Стартираща цена“ – първоначалната цена, от която стартира аукциона в размер на 0 (нула) лева.
3.4. „Минимална цена“ - това е цената на Стоката, която е зададена от Продавача, който инициира аукциона и е паричната стойност. В случай, че при започнат аукцион минималната цена не бъде достигната, Платформата прекратява търга като неуспешен и възстановява на Купувача-наддавач внесения депозит за участие в отворения от Продавача аукцион. При достигане на тази цена, Продавачът може да сключи договор с Купувача-наддавач извън електронното пространство на Платформата.
3.5. „Наддавателна стъпка“ – означава сумата, с която Купувачът-наддавач може да повишава наддавателното си предложение по време на аукциона. Размерът на наддавателната стъпка се определя предварително от Продавача при създаването на търга, съгласно предварително записани опционални парични стойности-стъпки в менюто на Платформата.         
3.6. „Приемане на оферта“ означава потвърждаване на най-високото ценово предложение в обявен и активен аукцион, което е направено в Платформата .
3.7. „Наддавателно предложение” е предложение за закупуване на аукцион чрез Платформата при спазване на правилата за провеждане на съответния аукцион.
3.8. „Купувач/Купувач-наддавач“ е всеки регистриран Потребител на Платформата, който прави заявка за покупка на автомобил чрез Платформата и/или участва в Аукцион за продажба на автомобил чрез отправяне на наддавателни предложения.
3.9. „Продавач“ означава ползвател на Платформата, който е публикувал обява за продажба на автомобил и/или е обявил активен аукцион в Платформата.
3.10. „Спечелил Купувач“ означава Купувач-наддавач, който е подал най-високата оферта в срока на търга и чиято оферта е приета и валидирана от Платформата. Спечелилият купувач-наддавач е задължен да сключи договор за покупко-продажба с продавача и да заплати покупната цена извън електронното пространство на Платформата, във законоустановената форма за договори за покупко-продажба на МПС.
3.11. „Директна покупка“ („Купи сега”) означава опция, отделен бутон и предложение/завяване за директна покупка с бутона „Купи сега“ и представлява стойността на паричната сума на най-високата предложена цена от купувачите-наддавачи в аукциона към момента на заявяването. С подаването на предложение за директна покупка, купувачът-наддавач бива обявен за купувач, като в този случай аукцион не се инициира, а в случай, че е бил вече започнат аукцион, Платформата го прекратява автоматично, като всички авансово заплатени от останалите купувачи-наддавачи суми за гаранционен депозит за участие в аукцион се възстановяват от Платформата по банковите сметки на всеки купувач-наддавач. Опцията за директна покупка е активна от публикуването на аукцион в Платформата до 12 (дванадесет) часа преди изтичане на седмодневния срок за провеждането на същия аукцион.
3.12. „Продължителност на аукциона“ означава периодът, в който може да се направи наддавателна оферта в обявен аукцион. Продължителността на аукциона е 7 (седем) дни.
3.13. „Потвърждение за регистрация“ е потвърждението, т.3.20. по-долу, относно сключването на споразумение за ползване на Платформата  между Аutobuy и Потребителя.
3.14. „Договор за покупко-продажба“ означава договор, сключен извън електронното пространство на Платформата между продавача и спечелилия аукциона наддавач, във връзка с прехвърлителната сделка с МПС след успешно приключил аукцион.
3.15. „Платформата“ означава интернет базирана и ограничена с достъп търговска онлайн платформа за продажба на моторни превозни средства, управлявана от Аutobuy на уебсайта www.autobuy.bg.
3.16. „Забрана за заобикаляне“ означава всяка клауза на забрана, насочена към потребителя на Платформата, описана в т. 18 от настоящите Общи условия.
3.17. „Специални услуги“ означава допълнителни договорени услуги във връзка с маркетирането, индивидуално договорени с Аutobuy.
3.18. „Маркетингово споразумение“ означава договорната връзка между Аutobuy и Продавача относно маркетинга за продажба в Платформата, и допълва настоящите общи условия.
3.19. „Условия за използване“ означава настоящите Общи условия за ползване на уебсайта www.autobuy.bg за Платформата, поддържана от Аutobuy.
3.20. “Уебсайт”, “Сайт”, “Платформа” означава обособено пространство в Интернет с уеб адрес (URL) www.autobuy.bg, както и други мобилни и други свързани софтуерни приложения.
3.21. Администратор”, “Ние” означава дружеството, което управлява и поддържа Уебсайта и Услугите - "АУТОБАЙ" ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 206711367, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Суха Река”, ул. „Ботьо Петков” № 65.
3.22. “Потребител”, “Вие” означава физическо или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта на Платформата, разглежда и използва неговите Услуги и ресурси. Потребители на Услугите на Платформата са Продавачите, Купувачите и Купувачите-наддавачи на автомобили.
3.23. „Изключване на потребител“ означава изключване на регистриран потребител и заличаване на регистрацията му в съответствие с т.8 от тези Общи условия.
3.24. „Потребителски акаунт“ – представлява индивидуална регистрация на потребител на Платформата. Той може да бъде част от фирмен профил или самостоятелен потребителски акаунт. Акаунтът на ползвателя също така служи за целите на регистриране и реализация на търговските сделки на ползвателя, във връзка с отношенията му с Аutobuy и всички свои действия на Платформата.
3.25. „Фирмен профил“ – представлява профил на търговец по смисъла на Търговския закон, от чието име ползватели на Платформата  със собствени акаунти извършват преглед и могат да отправят наддавателни предложения. Един фирмен профил може да има повече от един потребителски акаунт.
3.26. „Информационен бюлетин” (Newsletter) - означава информационен бюлетин изпращан по имейл до ползватели на Платформата. Ползвателите могат да се абонират за информация относно аукциони, промоции и услуги предлагани в Платформата.

4. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ

4.1 Страна по споразумението с Autobuy е регистриран ползвател в Платформата  www.autobuy.bg, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в акаунта му. Страната в настоящето се нарича за краткост Autobuy.
4.2 Информация за посредника/Платформата съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
a) Наименование: АУТОБАЙ ООД.
b) Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Суха Река”, ул. „Ботьо Петков” № 65
c) Адрес за упражняване на дейността: гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Суха Река”, ул. „Ботьо Петков” № 65
d) Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Суха Река”, ул. „Ботьо Петков” № 65, email: [•]
e) Вписване в публични регистри: Търговски регистър на Република България с ЕИК 206711367
f) Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
g) Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

5.  АБОНАМЕНТ. АБОНАМЕНТЕН ПЛАН.

5.1. Въз основа на настоящите общи условия за ползване на Платформата www.autobuy.bg и всяко друго допълнителни споразумение сключено във връзка с тях (включително, но не само маркетингови споразумения, споразумения с трети лица за привличане на купувачи, за реклама на аукциони и други) се регулира процеса на ползване на Платформата и начина на предлагането на автомобили и други моторни превозни средства или подаването на оферти за закупуване на такива чрез виртуални търгове/аукциони или цена за незабавна покупка. Настоящите общи условия за ползване уреждат инициирането и обработката на договори за покупко-продажба по отношение на такива аукциони, каквито са били предложени на търг чрез Платформата.
5.2. Общите условията и редът на използване на Платформата се прилагат изключително за търговските отношения между Autobuy и регистрираните ползвателите на Платформата в актуалната им редакция. Използвайки Платформата, Потребителят приема настоящите общи условията за ползване и функционалния режим на Платформата за продажба на автомобили и други моторни превозни средства, както е описано на уебсайта www.autobuy.bg. Autobuy няма да приема такива условия на търговия, предоставени от ползвателя, които са в отклонение от Общите условията за ползване, освен ако Autobuy изрично не е дал съгласието си за валидността им в изрична писмена форма.
5.3. Общите условия за ползване на Платформата не са предмет на условията по договора за продажба между Продавача и Купувача-наддавач, който се сключва извън дигиталното пространство на Платформата, по законоустановения в Република България режим за прехвърляне на собствеността върху автомобили и други МПС.
5.4. Услугата за ползване на Платформата, предоставяна от Autobuy на ползвателите представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на услугата са следните: използване на Платформата с цел продаване или придобиване на моторни превозни средства.
5.5. Autobuy предоставя, а ползвателите използват услугите на Платформата, съгласно параметрите, обявени в настоящите Общи условия и на страницата на Платформата в Интернет - www.autobuy.bg, както и съгласно параметрите на всяко друго допълнителни споразумение сключено във връзка с тях.
5.6. Абонаментен план:
за срок от 1 (един) месец – 6,69 лв.
за срок от 3 (три) месеца – 14,99 лв.
за срок от 6 (шест) месеца – 24,99 лв.
за срок от 12 (дванадесет) месеца – 44,99 лв.
5.7. Администраторът може да променя размера на посочените в т. 5.6. цени едностранно, като уведомява Потребителите на сайта на платформата. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

6. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

6.1. Уебсайтът www.autobuy.bg се оперира и управлява от Autobuy. Услугите, предлагани чрез уебсайта, се предлагат и доставят от Autobuy. Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”), представляват правно обвързващ договор между ползвателя на Платформата на уебсайта www.autobuy.bg и Autobuy, заедно с всички приложения, изменения и допълнения към тях. Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.
6.2. Освен ако не е договорено друго, споразумението за ползване на Платформата се счита за сключено от момента на успешно завършена регистрация от ползвателя (т. 7 по-долу) и получаването на потвърждението за регистрация, което ще бъде изпратено в електронна форма на посочения при регистрацията имейл адрес.
6.3. Изявлението за сключване на споразумение за ползване на Платформата и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
6.4. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Достъпът до и разглеждането на Услугите и ресурсите на Уебсайта ще се считат за съгласие на Потребителя с настоящите ОУ. Регистрацията в Платформата изисква предварително съгласие на Потребителя с настоящите ОУ и с други писмени условия на Администратора, публикувани в Уебсайта. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за поверителност и бисквитки и други правила и условия в писмена форма, създадени и публикувани от Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.
6.5. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами, услуги, продукти (автомобили) и софтуер на трети страни, доколкото последните не се предоставят и контролират от Администратора.
6.6. Администраторът определя съдържанието на настоящите ОУ и разполага с правото да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните ОУ се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация, както и чрез комуникация с Потребителите в случаите когато това се изисква по закон. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена. При несъгласие с новата версия на ОУ Потребителят не следва да използва Платформата и Услугите, предоставяни на нея, след влизане в сила на новата версия. Ако Потребителят продължи да използва Платформата и Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия на ОУ.
6.7. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки публикувани от Потребителите в Платформата.

7. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

7.1. Достъпът до Платформата е открит както за регистрирани, така и за нерегистрирани Потребители. И регистрирани, и нерегистрирани Потребители могат да разглеждат съдържанието на Платформата, в частност обявите за продажба на автомобили, включващи тяхното описание на характеристики.

7.2. Регистрацията чрез създаване на Потребителски профил в Платформата е задължително условие за използване Услугите на Платформата, включително за участие в Аукциони.
7.3. Регистрацията се извършва след попълване на съответната електронна регистрационна форма, предоставена в Уебсайта.
7.4. Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С клик върху бутона за съгласие с настоящите Общи условия при регистрация Потребителят изразява своето съгласие с Общите условия и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на Потребителския му профил в Уебсайта.
7.5. Потребителите се регистрират на уебсайта на Платформата, след което се създава потребителски акаунт. Потребителят избира потребителско име и парола по време на регистрацията. Имената на потребителя и паролите се пазят в тайна и не се прехвърлят или предават на трети страни за използване. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“, „Регистрация“ или друго изявление в смисъл на съгласие, потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия за ползване, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Autobuy потвърждава извършената от потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. След активирането на потребителски акаунт, между потребителят и Autobuy възникват договорни отношения. Потребителите-юридически лица могат да създадат „фирмен профил“, в рамките на който да регистрират отделни потребителски акаунта на свои служители или представители.
7.6. Платформата ще бъде достъпна за физически и юридически лица – търговци, по смисъла на Търговския закон и информацията, изисквана и предоставяна по време на регистрацията им, трябва да е вярна и пълна. Информацията при регистрация включва информация, свързана с ползвателя и удостоверяване на самоличност, данни за физическото лице и юридическото лице и данни за контакт, по-специално, доколкото те са свързани с име, потребителско име, телефон, е-мейл. При регистрация на физическо лице необходимите данни за идентификация са име, имейл и телефон за връзка.
7.7. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
7.8. Аutobuy си запазва правото да проверява данните, посочени в регистрацията чрез искане за предоставяне на релевантни документи, както и да отхвърля непълни или неверни регистрационни данни. При предоставяне на неверни, непълни или неточни данни, Потребителят няма да има право да сключи споразумение за ползване на Платформата и няма да получи информация за активиране на регистрацията.
7.9. Аutobuy използва в Платформата www.autobuy.bg, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на споразумение за ползване на Платформата.
7.10. Ползвателите използват платформа www.autobuy.bg като единствено средство за участие в аукциони и за регулиране на отношенията помежду си.
7.11. Аutobuy си запазва правото да изменя общите условията за ползване, доколкото това не засяга съществените разпоредби на договорните отношения и се изисква за адаптиране към съответствие, които не са били предвидими към момента на сключване на споразумението и биха довели до дисбаланс на договорните отношения. Съществени разпоредби са тези, които се отнасят до вида и обхвата на договорените услуги, срокът, включително клаузите за прекратяване. Клаузата в изречение първо на настоящата точка се прилага по аналогичен начин, доколкото се изисква за отстраняване на трудностите при изпълнението на споразумението за ползване след откриването на пропуски след сключването му, особено в случай на изменение на закона или промяна на юрисдикцията. При промяна и/или актуализация на настоящите Общи условия, Аutobuy се задължава да уведомява регистрираните ползватели на посочения при регистрацията имейл.

8. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИ ОТ ПЛАТФОРМАТА

8.1. Аutobuy може временно или окончателно да изключи даден ползвател да ползва Платформата и/или да го лиши от достъп до оферта за продажба или да прави оферта за продажба за определен срок или постоянно, както и да изтрие регистрацията му, ако:
(a) съществуват достатъчно индикации, които сочат, че Потребителят нарушава законовите разпоредби, правата на трети лица или общите условия за ползване на Платформата или че подобно нарушение е предстоящо и Потребителят не успее да коригира нарушението незабавно въпреки предупреждение отправено от Аutobuy;
(b) забраната за заобикаляне е била нарушена;
(c) В случай, че Аutobuy покани ползвателя да представи доказателство за неговата самоличност и идентификационни данни и не предостави такова доказателство в подходящ срок, въпреки че е предупреден за предстоящо изключване;
(d) Потребителят е предоставил непълна или невярна информация по време на регистрацията и не е успял да допълни или коригира тази информация в рамките на подходящ срок, въпреки че е това е поискано от Аutobuy;
(e) при други обстоятелства, по преценка на Аutobuy, които представляват нарушение.
8.2. Изключването от използването на Платформата не засяга задължението на ползвателя да заплаща вече договорени абонаментни такси, гаранционни депозити и комисионни възнаграждения или други права на Аutobuy.

9. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Аutobuy

9.1 Аutobuy предоставя информация чрез Платформата. Основните услуги, предоставяни от Аutobuy са предоставяне достъп на потребител на Платформата за търсене на обявена оферта, публикуване на аукцион и участие в такъв. Платформата улеснява представянето на оферти за продажба от продавача и подаването на наддавателни оферти от купувача-наддавач и определянето на цената на предлаганите стоки, както и цената за купувача, който участва в процеса на придобиване.

10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ НА ПЛАТФОРМАТА

10.1. Потребителят се задължава да използва Платформата добросъвестно и по предназначение.
10.2. Потребителят се задължава да не използва Платформата в противоречие с приложимото законодателство.
10.3. Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Платформата и нейното управление. Потребителят е отговорен за установяването на успешна връзка с Платформата чрез Интернет. Това включва използването на актуален хардуер и софтуер за използване на Платформата, както и на съответната телекомуникационна инфраструктура, отговаряща за минималните изискванията за използване на Платформата.
10.4. Потребителят използва Платформата и предоставената там информация и оферти, единствено за определената цел за получаване на информация и/или за иницииране и сключване на договор за покупко-продажба. Информацията достъпна за ползвателите на Платформата може да представлява търговска тайна на продавача и не може да бъде разгласяване на трети лица.
10.5. Ползвателите не трябва да правят достъпно със или чрез Платформата такова съдържание, което е в нарушение на законодателството.
10.6. Потребителят се задължава да не възпрепятства функционирането на Платформата, и по-специално да не предприема, възлага или търпи каквито и да е действия, които могат да нарушат определена функция на Платформата и/или определения достъп на други нейни ползватели. При използването на Платформата, Потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
10.7. Потребителите-продавачи и ползвателите-купувачи са особено задължени да спазват законовите разпоредби за борба с изпирането на пари в съответствие със Закон за мерките срещу изпирането на пари. Аutobuy си запазва правото при необходимост да изисква от ползвателите на Платформата релевантна информация и декларации съгласно ЗМСП.
10.8. Потребителят следва да обезщети и защити Аutobuy от всички искове срещу Аutobuy, които са заведени от други ползватели или трети страни, и които твърдят, че ползването на Платформата от ползвателя, включително декларирани обстоятелства или друго съдържание, публикувани в Платформата от ползвателя, са в нарушение на техните права и други правни разпоредби. Задължението за обезщетение покрива също направени от Аutobuy разходи, във връзка с осъществена правна защита, в разумна граница. Потребителят не е длъжен да гарантира обезщетение, ако не носи отговорност за нарушението.
10.9. Продавач и/или Купувач-наддавач, който се откаже от сключването на договор за покупко-продажба след успешно приключил аукцион, дължи неустойка в размер на стоп капарото и получава отрицателен рейтинг на платформата и блокиране на профила.
10.10. В случай на предявен иск по т. 10.8, потребителят се съгласява да предостави на Аutobuy релевантната информация без ненужно забавяне, като същата следва да е вярна и пълна, в случай, че претенциите са предявени от трета страна, като същата ще е необходима за оценка на исковете и за защитата им.


11. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД НА СТОКИТЕ.

11.1 Огледите могат да бъдат извършвани посредством физически оглед на място, виртуален оглед или конферентна връзка. Платформата не носи отговорност за организацията и провеждането на огледите, независимо от начина на провеждане.

12. ЗАДЪЛЖЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ТАКСИ. ПОСЛЕДВАЩ ПЕРИОД И ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

12.1. Възнаграждението за Платформата за всеки аукцион се дължи от Продавача след успешно провеждане на аукциона и сделката по покупко-продажба на МПС.
12.2. Аutobuy събира от Купувача-наддавач такса за участие/гаранционния депозит в аукцион изчислена в лева и % (процент) от стойността на МПС на база цена на МПС (в лева). При успешно провеждане на аукциона и сключване на реална сделка, в законоустановената форма, между Продавача и спечелилият аукциона Купувач-наддавач, паричната сума удържана за таксата за участие/ гаранционният депозит от Купувача-наддавач ще бъде отбита от крайната цена на МПС дължима на Продавача. Таксата за участие/Гаранционният депозит, удържана от спечелилия аукциона Купувач-наддавач, представлява възнаграждението на Платформата дължимо от Продавача за създаване и провеждане на аукциона. В случай, че аукциона се прекрати без да е определен спечелил Купувач-наддавач, таксата за участие/гаранционният депозит се възстановява на Купувача-наддавач по посочена от последния банкова сметка в рамките на три работни дни от приключване на аукциона.


12.3. Всички разходи във връзка с прехвърлянето на собствеността са за сметка на купувача, освен ако му купувача и продавача не е договорено друго (напр. нотариални такси, такси за вписване и други).
12.4. След успешното приключване на аукцион, Аutobuy начислява на спечелилия Продавач сумата дължима за таксата за участие/гаранционен депозит. На продавача се издава фактура, която следва да бъде платена преди подписване на договора за покупко-продажба. Възнаграждението към Аutobuy се дължи дори, ако продавачът се откаже от сключването на договора за покупко-продажба или и т. 19.1 от настоящите Общи условия.
12.5. Аutobuy ще издаде на Продавача фактура за предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от потребителя при регистрацията. При регистрацията си Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Ако получателят на фактурата желае нещо различно, то той трябва да го заяви изрично преди издаването й.

13. ОБЯВЯВАНЕ НА ТЪРГ. ДЕКЛАРАЦИИ.

13.1 Потребителят, в качеството си на Продавач, може да обяви стоки на търг и да предложи същите за продажба.
13.2 Потребителят, в качеството си на продавач, декларира и гарантира пред Аutobuy, че по време на срока на действие на настоящото споразумение:
13.2.1. че не се е разпореждал с тях, нито ги е продал (или част от тях);
13.2.2. не се е отказвал или отричал и няма да се откаже или отрече от което и да било право или действие, което има във връзка с обявените стоки;
13.2.3. върху обявените стоки не съществува запор или други тежести или ограничения (освен изрично посочените);
13.2.4. ще запази стоката в същото състояние в каквото е било при обявяването му на Платформата или по време на извършени огледи от купувача.
13.2.5. няма да прави промени по стоката, освен ако такива не са необходими за своевременно запазване на състоянието й.
13.2.6. той има необходимото правомощие, което му позволява да поеме и изпълнява своите задължения по настоящото споразумение;
13.2.7. по отношение на обявените стоки не съществуват насрещни вземания, по отношение на които може да бъде упражнено право за прихващане или право за задържане, и няма други средства за защита, които трета страна би могла да използва във връзка със продажбата; и че
13.2.8. всички необходими разрешителни и документи, които му позволяват да сключи договор за покупко-продажба, са получени и са, и ще останат с пълна юридическа сила.
13.2.9. Аукционите в Платформата са с продължителност от 7 дни. До изтичането на 12 часа преди края на търга продавачът няма право да отменя аукциона.
13.2.10. Стоките се обявяват на търг с опцията за незабавна покупка „Купи сега“ („Buy-Now“), когато Продавача реши да използва тази опция. В такъв случай, приемането на офертата се извършва независимо от продължителността на аукциона и аукциона приключва с подаването на първата оферта на цената за незабавна покупка. Опцията не е активна за периода до 12 часа преди изтичането на търга. За условията на бутона „Купи сега“ натиснете тук:
Условия на бутона „Купи сега“ тук:
a/ Опцията „Купи сега“ осигурява на Потребителя възможност за незабавна заявка и покупка на конкретен автомобил, за което до обявата е наличен бърз бутон „Купи сега“.
б/ В случай, че заявената стока с бутона „Купи сега“ се предлага в активен аукцион, с подаването на предложение за директна покупка, купувачът-наддавач бива обявен за купувач, като в този случай аукцион не се инициира, а в случай, че е бил вече започнат аукцион, Платформата прекратява аукциона автоматично, като всички авансово заплатени от останалите купувачи-наддавачи суми за гаранционен депозит за участие в аукцион се възстановяват от Платформата по банковите сметки на всеки купувач-наддавач. Опцията за директна покупка е активна от публикуването на аукцион в Платформата до 12 (дванадесет) часа преди изтичане на седмодневния срок за провеждането на същия аукцион.
в/ При използване на опцията "Купи сега", Купувачът-наддавач приема и се съгласява да предостави на Платформата гаранционен депозит в размер на 500.00 (петстотин лева), който се блокира автоматично от Платформата.
г/  При успешното завършване на сделката, сумата от внесеният от Купувача-наддавач гаранционен депозит се изплаща на Продавача, като част от крайната цена на сделката, намалена с таксата за участие в аукциона, съгласно таблицата в т. 12.2. от Общите условия.
д/ При несключване на сделката от страна на Купувача-наддавач използвал опцията „Купи сега“, паричната сума от гаранционния депозит се задържа изцяло като обезщетение и се разпределя между Продавача и Платформата поравно.
13.2.11. При обявяването на стоките на търг продавачът трябва да предостави релевантна информацията за характеристиките на стоката и е относима за сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба. Информацията, която Продавачът следва да предостави е:
- тип;
- производител;
- година на производство;
- цвят;
- вид на горивото;
- мощност;
- скоростна кутия;
- евростандарт;
- други по преценка на Продавача.
- Номер на рама (VIN номер)

13.3. Продавачът представя цялата информация и документи във последната актуална версия с която разполага. Продавачът няма право да укрива съществена информация и скрити недостатъци, свързани с предлаганата/ните стоки, които могат да възпрепятстват пълноценното използване на стоките.

14. ОТМЯНА НА АУКЦИОН

14.1. За отмяната на аукцион след пълната му настройка и публикуване на Платформата, Продавачът дължи такса на Аutobuy върху минималната цена.

15. ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

15.1. Договорът за покупко-продажба се сключва между спечелилия аукциона наддавач и продавача, като следствие от търга. Освен ако не е договорено друго, съдържанието и изпълнението, както и обработката на договора за покупко-продажба, включва само страните по договора за покупко-продажба и се считат за сключен от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност.
15.2. Ползвателите на Платформата се съгласяват на своя собствена отговорност да следят за съответствие със законовите изисквания относно инициирането, сключването и обработката на договора за покупко-продажба. autobuy не носи отговорност и не поема ангажимент за нормативно съответствие и проверка на договора за покупко-продажба.

16. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АУКЦИОНИТЕ

16.1. Платформата предлага на продавачите избор следния вид аукцион:
16.2. Аукционите се провеждат при закрит тип. Наддавачът може да извърши директна покупка с бутона „Купи сега“, в случаите когато Продавачът предостави тази опция по конкретния търг. Стойността на покупната цена представлява най-високата предложена цена към момента на заявяването в търга. В този тип аукцион Платформата приема само увеличаващи се оферти от купувачите. Всеки купувач-наддавач може да прави неограничен брой оферти. След изтичане на зададеното време за провеждане на аукционна, най-високата предложена оферта е печеливша. По време на аукционна, продавачът вижда само най-високата предложена цена.
16.3. Платформата предлага на ползвателите възможност за избор на оферти за продажба чрез функция за търсене и подаване на оферта в рамките на периода на аукциона. Цените, посочени в наддаванията, са крайни и включват ДДС, ако такова е дължимо съгласно законовоопределената основа.
16.4. Наддавателната оферта се счита за подадена след изпращането й на уебсайта и публикуването й в Платформата. С изключение на случая при опцията „Купи сега“ („Buy-Now”), наддавателната оферта се отхвърля при условие, че бъде подадена по-висока наддавателна оферта по време на периода на търга.
16.5. Продавачът няма задължение да сключи договор за покупко-продажба, ако не е достигната  МИНИМАЛНАТА ЦЕНА ПОСОЧЕНА ОТ ПРОДАВАЧА в търга. Ако след приключването на търга, МИНИМАЛНАТА ЦЕНА е достигната или надхвърлена, продавачът и купувача са длъжни да сключат договор за покупко-продажба.

17. СКЛЮЧВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

17.1. Договорът за покупко-продажба се сключва в предвидената от закона форма, не по-късно от 5 (пет) работни от датата на приключване на търга между продавача и спечелилия търг Купувач-наддавач, в законоустановената в страната форма.

18. ЗАБРАНА ЗА ЗАОБИКАЛЯНЕ. ДОГОВОРНА НЕУСТОЙКА

18.1. Потребителят не може нито пряко, нито косвено да заобикаля или да се опита да заобиколи Платформата и процедурите, които уреждат сключването на договор за покупко-продажба, по въпроси, засягащи продажбата или покупката на стоки, обявени на търг, за да избегне плащането на таксата за участие, която се дължи на Аutobuy.
18.2. В съответствие с точка 18.1. по-горе, продавачът е задължен да се въздържи от следните оферти за продажба:
18.2.1. оферти за продажба или заявки за контакт, при които Купувачът-наддавач е длъжен да не подаде наддавателни оферти по време на търг, а да установи пряк контакт с продавача или трети свързани с него лице, за да улесни започването и сключването на договор извън Платформата;
18.2.2.  оферти за продажба, които целят да постигнат по друг начин целта за продажба или покупка, което е било обявено на търг, извън или чрез заобикаляне на Платформата;
18.2.3. оферти за продажба, съдържащи брошури, презентации и описания, които се предполага да бъдат закупени директно от продавача чрез заобикаляне на Платформата ;
18.3. Съгласно точка 18.1 по-горе, потребителите-купувачи и всички регистрирани потребители, които имат достъп до аукционите, са длъжни да се въздържат от следните оферти за покупка, като същите няма да имат действието на „наддавателно предложение“ и ще се считат за нарушение на настоящите Общи условия, а именно:
18.3.1. наддавателни оферти или искания за контакт, при които продавачът се очаква да прекрати търга, за да установи пряк контакт с купувача, или трети свързани с него лице, с цел иницииране и сключване на договор извън Платформата;
18.3.2. наддавателни оферти или искания за контакт с цел продажба или покупка, обявен на търг, по друг начин извън или чрез заобикаляне на Платформата;
18.3.3. наддавателни оферти или заявки за контакт, съдържащи брошури, презентации и описания на услуги, които се предлагат пряко от купувача при заобикаляне на Платформата.
18.4. Изрично се забранява на ползвателите на Платформата да осъществяват контакт помежду си във връзка с предлагане на каквито и да било допълнителни услуги, които биха довели до реализирането на продажба.
18.5. В случай на нарушение на забраните за заобикаляне, описани в настоящия раздел.

19. ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ И ПОДДРЪЖКА.

19.1. В случай на непредвидима техническа повреда на Платформата, Аutobuy информира ползвателя, доколкото е приложимо, за разумно очаквани срокове в рамките на съществуващите технически възможности. Ако отреденото време за провеждане на даден търг бъде прекратено по време на непредвидим технически срив на Платформата, Аutobuy удължава срока с подходящ по свое усмотрение, освен ако продавачът не уведоми Аutobuy, че не изисква удължаване. Аutobuy ще възстанови таксите, които вече са платени за оферти за продажба, които не могат да бъдат осчетоводени след непредвидения технически срив, освен ако технически срив не е по вина на Аutobuy.
19.2. С оглед повишаване качеството на Платформата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Аutobuy има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите на Платформата. Аutobuy уведомява ползвателите за предстоящата работа по профилактика и поддръжката на Платформата и предполагаемата продължителност на тази работа чрез публикуване на съобщения в Платформата, като се вземат предвид законните интереси на ползвателите по време на изпълнението на тази работа. В този случай, Аutobuy е задължено своевременно да възстанови предоставянето на услугата за достъп до Платформата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

20. ОТГОВОРНОСТИ НА Аutobuy

20.1. За всички случаи на неизпълнение на договорните задължения страните носят отговорност в съответствие със Закона за задълженията и договорите.
20.2. Аutobuy не отговаря пред ползвателите на Платформата за:
20.2.1. външни данни, които са налични в Платформата, и по-специално актуалното състояние на тези външни данни;
20.2.2. злоумишлени действия на трети лица;
20.2.3. вреди и пропуснати ползи от неизпълнение на задълженията на ползвателите за сключване на договор за покупко-продажба;
20.2.4. предоставена информация; истинността на информацията и данните, предоставена от продавача относно стоките, както и състоянието на платежоспособността на длъжника и готовността му за плащане;
20.2.5. модел на договор, предоставен от продавача, включително неговата годност за осъществяване на последиците на покупко-продажба. Аutobuy не дава правни или данъчни консултации в това отношение;
20.2.6. за унищожаване или загуба на данни, собственост на ползвателя, по причини независещи от  Autobuy;
20.2.7. загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на ползвателя в резултат от използване на услугата на Платформата по това споразумение;
20.2.8. неспособност на ползвателя да ползва услугите на Платформата;
20.2.9. претенции от трети лица срещу ползвателя при и по повод ползване на услугите на Платформата;
20.2.10. незаконосъобразното използване на услугите на Платформата от страна на ползвателя;
20.2.11. разкриване на лични данни, търговска тайна, пропуснати ползи при неспазване на сроковете на заплащане на услугите на Платформата от страна на ползвателя.

21. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Споразумението за използване на Платформата се сключва за неопределен срок. Споразумението за ползване на услугите на Платформата се прекратява, като:
21.1.1. всяка от страните може да деактивира фирмен профил или потребителски профил (Потребителят е физическо лице);
21.1.2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по споразумението;
21.1.3. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
21.1.4. едностранно с едномесечно писмено предизвестие от всяка от страните, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
21.1.5. при обективна невъзможност на някоя от страните по споразумението да изпълнява задълженията си;
21.1.6. в случаите по т. 18.2 от настоящите Общи условия.
21.2 Аutobuy има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно споразумението, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.
21.3 Прекратяването на споразумението не засяга задължението за заплащане на такси.

22. АВТОРСКО ПРАВО

22.1. Правата върху разположените на Платформата на Аutobuy текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко тяхно използване изисква предварителното съгласие на носителя на авторското право. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанията в бази данни или други електронни медии и системи.
22.2. Със сключването на споразумението при тези Общи условия Потребителят декларира, че е запознат с обстоятелството, че правата върху определени текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други защитени от закона произведения, разположени на Платформата на Аutobuy, принадлежат на трети лица.
22.3. Всички текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други защитени от закона произведения, разположени в Платформата на Аutobuy, се предоставят изключително за лично ползване. Всяко изготвяне на копия от съдържанието на Платформата, включително, но не само текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други с търговска цел, както и тяхното предаване, разпространение и съхраняване (например с цел предоставяне на копия, запаметени на магнитни и/или дискови носители и др.), е строго забранено.
22.4. Всеки ползвател може да разглежда Платформата на Аutobuy на своето устройство, както и да отпечатва части от тези страници само и единствено за своя лична употреба. Разпространението на съдържание от Платформата на Аutobuy, независимо от неговия вид или обем, е забранено.
22.5. Аutobuy има право да налага и допълнителни ограничения при визуализацията на съдържанието и ползването на Платформата.

23. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

23.1. Аutobuy предприема мерки за защита на личните данни на ползвателите съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство в областта на защитата на лични данни.
23.2. Със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че Потребителят дава своето съгласие за следното:
23.2.1. да се обработват личните данни на ползвателя при условия, регламентирани в Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство в областта на защитата на лични данни;
23.2.2. да се предоставят личните данни на ползвателя на трети лица - администратори на лични данни.
23.3. Аutobuy отговаря за защита на информацията за ползвателя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
23.4. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
23.5. Информацията по предходната точка, при наличие на дадено от субекта изрично съгласие, може да бъде използвана от Аutobuy за предлагане на нови услуги на ползвателите (безплатни или платени), за промоции, предоставяне на рекламни материали, запитвания, за обаждания от центъра за обслужване и всякакви други цели.
23.6. При наличие на дадено от субекта изрично съгласие, Аutobuy има право да използва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. Аutobuy има право да използва събраната информация и след прекратяване на споразумението в срок от 30 дни.
23.7. Аutobuy се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за ползвателите или за ползването на услугата и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:
23.7.1.  е получил изричното съгласие на ползвателите при регистрацията или в по-късен момент или това е задължително с оглед естеството на предоставяната услуга,
23.7.2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури,
23.7.3. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Аutobuy за дейности по администриране на същия и ползването на услугите.
23.8. Аutobuy не носи отговорност, в случай че попълнените данни от ползвателя са неверни и с това той е нанесъл вреда на трето лице.
23.9. От съображения за сигурност на личните данни на ползвателя, Аutobuy ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ползвателя в момента на регистрацията.
23.10. Аutobuy приема и обявява на сайта си подробна Политика на поверителност, достъпна тук. Потребителят се съгласява с Политиката на поверителност на autobuy.
23.11. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на услугата за достъп до Платформата, Аutobuy има право да изисква от ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

24. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

24.1. Аutobuy приема и обявява на сайта си Политиката за използване на бисквитки, която е част от настоящите общи условия и може да видите тук.

25. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

25.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на споразумението за използване.
25.2. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на това споразумение, се прилагат законите на Република България.
25.3. Всички спорове, възникнали между Аutobuy и ползвателите, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд.
25.4. Всички политики и приложения към тези Общи условия са неразделна част от тях.
25.5. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ползватели на  27.01.2022 г..